search error_outline

Våra pedagogiska ställningstaganden

På Brunnsalléns förskola och Musikantens förskola har vi arbetat fram pedagogiska ställningstaganden som bygger på en gemensam syn på förskolans uppdrag och värdegrund.

Vår förskola ska vara en öppen och tillåtande arena med utmanande och kreativa miljöer.

Förskolan ska vara välkomnade och trygg där delaktighet och inflytande råder. Miljön är föränderlig efter barnens intressen och behov. Det är viktigt att få lyckas på olika sätt.

Vi tror på det kompetenta barnet.

Barnen har olika styrkor och erfarenheter med sig som vi pedagoger respekterar och är nyfikna på. När vi möts, barn och vuxna, med det vi bär på, skapar vi gemensamt en trygg grund för att vidare utmana barnens potentiella utvecklingsmöjligheter.

Pedagogen ska vara en demokratisk ledare med ett tydligt förhållningssätt.

Vi respekterar varandra och utgår ifrån att alla gör sitt bästa. Vi är lyhörda för varandra, visar glädje och omtanke för att skapa en vi-känsla och dela-med-sig kultur.

Lärande sker i samspel mellan människa – miljö – material.

Pedagogerna skapar förutsättningar för olika möten, där barnen ges möjlighet till inspiration, utforskande och olika sätt att uttrycka sig.

Vi erbjuder barn och pedagoger frihet att uttrycka tänkande och görande för att fånga den samlade kunskapen.

Alla röster får höras och ett demokratiskt förhållningssätt tydliggörs i verksamheten. Kunskap är föränderlig; den gör att vi växer, utmanas och stimuleras. Genom att dela kunskap och erfarenheter med varandra sprider vi ringar på vattnet till ett förändrat kunnande.