search error_outline

Rörelseprojekt på Musikantens och Brunnsalléns förskola

På Brunnsalléns och Musikantens förskola tar man tillvara på barnens tankar och funderingar i olika projekt. Just nu arbetar man med rörelse.

Projektet har varit igång i ett och ett halvt år och det har fått ta tid berättar försteläraren Katerina Mponou som arbetar på båda förskolorna. Projektet är planerat att fortsätta hela vårterminen 2018. Förskolorna kommer att utvärdera tillsammans med barnen om projektet ska fortsätta.
– Vi har låtit projektet ta tid. Vi känner att ju längre vi håller på med ett projekt desto större möjlighet har vi att fånga upp barnens alla frågor och funderingar. Projektet fortsätter så länge barnen visar intresse för det, säger Katerina.
Att det blev just temat rörelse denna gång handlar om att det är ett brett begrepp att mötas kring. Det går att hitta många olika infallsvinklar för barnen att fundera utifrån. Projektet har tagit olika vägar och lyft fram mångfalden av erfarenheter och ny kunskap på förskolorna.

En grupp på en avdelning har funderat kring genvägar. Vad är en genväg? Hur ser den ut?
– Det är en väg som man tar om man är sen på morgonen har ett barn svarat. Barnen har skapat egna kartor med genvägar som de sedan har gett sig ut för att testa. En annan grupp har visat intresse för att bygga banor.
– Friktion har kommit in i projektet. Varför rullar vissa saker fortare än andra? är en fråga som vi har undersökt med olika material. Barnen har kommit med egna hypoteser som vi har provat. Med de allra yngsta barnen såg vi att de återkom till en lampa hela tiden, och detta väckte nyfikenhetsfrågor om skuggan. Vad är en skugga? Vad händer med skuggan när den rör sig? De äldre och yngre barnen kommer med olika ingångar och det är spännande att se hur de influerar och utmanar varandras tankar, säger Katerina.

I förskolorna träffas arbetslagen i olika forum för att inspirera och lära av varandra.
Ett prioriterat mål är att barnen ska utveckla sitt språk, inte bara det talade, utan även kommunikationen via olika uttryckssätt som tex musik, lek och drama. För pedagogerna har det varit viktigt att dokumentera under projektets gång.
– Genom att dokumentera med bild och film har vi kunnat gräva djupare i våra reflektioner. Dokumentationen har hjälpt oss att rikta blicken och lyssnandet mot barnen för att försöka förstå vad de tittar på, vad de är upptagna av, säger Katerina. Förskolorna dokumenterar i berättelseböcker där föräldrar följer den lärande processen.

Katerina är förstelärare och är ute i arbetslagen och arbetar med öppna och stängda frågor.
– Vilka frågor vi ställer, och hur vi ställer dem påverkar i sin tur också vilka svar vi får tillbaka. Vi vill gå in på djupet med vad barnen säger, uttrycker och vill ta reda på. Om jag är genuint nyfiken och ställer öppna frågor till barnen kan jag också fånga deras tankar och uttryck och hjälpa till att utveckla dem, säger Katerina.